Pomoc prawna dla pracowników i zleceniobiorców


Obsługa prawna obejmuje między innymi:

  • doradztwo w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy,
  • sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów ZFŚS, regulaminów wynagradzania i premiowania, regulaminów konkursów,
  • pomoc prawną w zakresie mobbingu i równego traktowania pracowników,
  • sporządzanie kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji,
  • ochronę prawną roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekwowanie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • udział w postępowaniach polubownych z pracodawcą,
  • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych form nawiązania stosunku pracy i najkorzystniejszych sposobów jego rozwiązywania,
  • pomoc prawną w zakresie zwolnień grupowych,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, świadectw pracy
  • reprezentowanie w postępowaniu sądowym w sprawach z zakresu prawa pracy.